Головна » Критерії оцінювання

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 

Зміст предмета спрямовано на реалізацію пріоритетних напрямків технологічної освіти – долучення до мистецтва як до духовного досвіду поколінь, оволодіння способами художньо – технологічної діяльності та розвиток творчої обдарованості дитини, її самоконтролю. Діти вчаться працювати з найбільш поширеними та сучасними матеріалами, оволодівають основними прийомами майстерності для того, щоб за  короткий час відповідно до власного задуму зробити самостійно або з допомогою дорослих корисний та привабливий виріб.

Важливим завданням трудового навчання є розвиток   творчої,  активної, креативної особистості, яка має уявлення про технології обробки матеріалів, національні традиції та духовну культуру народу. Опора на інтегрування з іншими навчальними предметами дозволяє здійснити розвивальний характер трудового навчання.

Об’єктами  перевірки та оцінювання< ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 463 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об’єктами контролю у курсі є такі суспільствознавчі аспекти:

-     знання, які відображають усі види соціального досвіду (переважно на рівні уявлень і понять);

-     досвід здійснення способів діяльності в соціальній сфері;

-     досвід творчого застосування набутих способів діяльності в змінених ситуаціях;

-     досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до різноманітних видів діяльності, зокрема навчальної, громадянської.

Вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів визначено:

-     обсяг інформації про предмети, об’єкти і явища соціальної дійсності; її якість (знання конкретних фактів, правил чи зв’язків і залежностей);

... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 654 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об'єктами контролю в процесі навчання природознавства є складники предметної природознавчої компетентності:

- знання (у формі фактів, уявлень, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності між ними;

- уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інформації про них;

- уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);

- уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;

- уміння оцінювати об'єкти природи, а також власну поведінку та інших людей серед природи;

- уміння застосовувати набуті знання й навички у своєму повсякденному житті;

- уміння творчого застосування набутих природничих знань і способів діяльності в змінених ситуаціях;

- досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу і природи, до різноманітних видів діяльності, зокрема природоохоронної.

У процесі ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 610 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів                    з математики є складники предметної компетентності – знання, уміння та навички, здатність їх застосовувати у навчальних і життєвих ситуаціях.

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендуємо здійснювати шляхом поточної перевірки (1–4 класи) і тематичної перевірки (2–4 класи).

Поточну перевірку рекомендуємо проводити в усній і письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Цей вид контролю передбачається учителем під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі самостійної роботи — короткотривалої (10–15 хвилин) письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Поточний контроль ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 821 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

 

Оцінювання навчальних досягнень з української мови як державної та інших мов як навчальних предметів рекомендуємо здійснювати згідно з основними цілями навчання, які передбачають формування комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи.

Обєктами перевірки й оцінювання є:

-             мовленнєві уміння з аудіювання, говоріння, читання, письма;

-             сформованість певного кола знань про мову, мовні та правописні уміння, графічні навички письма.

У 1-4 класах проводиться:

-  поточне оцінювання (у 1-2 (І семестр) класах – безбальне, у 3-4 – бальне за знання з мови й мовні вміння - усне опитування, ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 992 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об’єктами перевірки й оцінювання з літературного читання                           є складники читацької компетентності:

• навичка читання вголос і мовчки;

• розуміння прочитаного;

• уміння виразно читати;

• досвід читацької діяльності учнів (елементарна обізнаність з колом дитячого читання, практичне засвоєння літературознавчих понять, уміння працювати з текстами різних жанрів, уміння переказувати зміст прочитаного твору (3-4 класи), уміння самостійно працювати з дитячою книжкою, довідковою літературою).

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендуємо здійснювати шляхом таких видів контролю: поточного, семестрового, державної підсумкової атестації.

Основною формою поточного контролю є фронтальне т ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 2660 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)

Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з мови навчання є складники комунікативної компетентності:

– досвід мовленнєвої діяльності (аудіативні уміння, здатність вести діалог, будувати монологічні зв’язні висловлювання в усній і письмовій формах, уміння виразно читати і розуміти зміст прочитаного);

– знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;

– орфографічні і пунктуаційні вміння й навички;

– графічні навички письма, техніка, швидкість письма, культура оформлення письмових робіт.

І. Оцінювання досвіду мовленнєвої діяльності

1. Аудіювання (слухання і розуміння прослуханого)

Перевірку аудіативних умінь рекомендуємо здійснювати фронтально в 2-4 класах у кінці кожного семестру.

Перевіряються вміння: сприймати на слух незнайомий текст і розуміти в 2 класі елементи ф ... Читати далі »

Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 550 | Добавил: hospitable | Дата: 09.01.2015 | Комментарии (0)Поточний контроль проводиться на перших етапах формування вмінь і навичок, що дозволяє аналізувати процес їх становлення. Поточний контроль особливо важливий для вчителя, тому що є засобом своєчасного коректування його діяльності. Він дає можливість вчасно реагувати на недоліки, виявляти їх причини та вживати необхідних заходів для їх усунення, повертатись до недостатньо засвоєних правил, операцій і дій.

Поточний контроль припускає використання різних форм перевірки знань, умінь, навичок учнів: індивідуальних і фронтальних опитувань, регулярних перевірок поточних письмових класних і домашніх робіт, різного роду перевірочних робіт (попереджувальних, пояснювальних, зорових, творчих диктантів, записування по пам’яті й ін.).

Усі названі форми перевірки засвоєння знань і навичок учнів мають навчальний, а не контролюючий характер, тому оцінка в балах не обов’язкова.
... Читати далі »
Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 1553 | Добавил: hospitable | Дата: 05.09.2011 | Комментарии (1)

На виконання ст.34 Закону України „Про загальну середню освіту” та з метою реалізації завдань особистісно-орієнтованого навчання, системного контролю та об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів та поліпшення якості початкової освіти Міністерство освіти і науки України затвердило критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з предметів інваріантної складової навчального плану. (Джерело: сайт МОН України).
Наказ МОН України № 755 від 20.08.2008 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
Додаток 1. Об’єкти, функції і види контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Додаток 2. Українська мова і мови національних меншин. Мова навчання. Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння й письмо, монологічне мовлення, читання…)
Додаток 3. Читання (українська мова навчання, 2-4 класи)
До ... Читати далі »
Категория: Критерії оцінювання | Просмотров: 2958 | Добавил: hospitable | Дата: 26.08.2011 | Комментарии (1)